Získejte vstupenky na představení TOTEM™ v Evropě na webu cirquedusoleil.com/TOTEM
Panasonic Evolta

Pravidla soutěže

ČLÁNEK 1
Společnost Panasonic Energy Europe NV, se sídlem na adrese Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgie, pořádá bezplatnou soutěž bez nutnosti nákupu, která začíná dne 25. dubna 2019 v 10:00 hod. (CET) a trvá do úterý dne 31. prosince 2019. Do této soutěže se můžete zapojit prostřednictvím samostatných webových stránek (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com).

ČLÁNEK 2
Soutěže se mohou zúčastnit dospělé osoby starší osmnácti let (nebo osoby mladší se souhlasem rodičů), které mají trvalé bydliště v Evropě, s výjimkou osob s trvalým bydlištěm v Evropě, které pracují pro společnost Panasonic Energy Europe NV a zaměstnance centra zajišťujícího koordinaci soutěže a jejich blízkých rodinných příslušníků (až do první generace a včetně ní). Společnost Panasonic Energy Europe NV má právo po určitou dobu kdykoli v průběhu soutěže pořádané společností Panasonic Energy Europe NV vyřadit z účasti osobu (aniž by byla povinna uvést důvod) na základě porušení ze strany takové osoby, nebo na základě podezření z porušení některé z podmínek účasti v soutěži, nebo v případě zneužití, porušení nebo podvodné účasti v soutěži. Organizovaná a/nebo skupinová účast v soutěži bude považována za podvod a automaticky povede k vyřazení. Tímto jste seznámeni s tím, že společnost Panasonic Energy Europe NV zavedla ochranná opatření proti podvodnému chování, která mimo jiné zahrnují vyhodnocování postupů, jako např. nadměrné používání jedné IP adresy.

ČLÁNEK 3
Aby se účastníci mohli soutěže zúčastnit, musí postupovat podle pokynů uvedených na webové stránce (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com) a musí se registrovat pomocí platné e-mailové adresy. Účast v soutěži není možná za jiných podmínek, než jaké jsou uvedeny v pravidlech soutěže. Jakékoli neúplné nebo nečitelné registrace nebudou považovány za platné.

ČLÁNEK 4
Abyste se mohli soutěže zúčastnit, musíte do následujícího formuláře vyplnit všechny platné údaje a odeslat je prostřednictvím webových stránek (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com):

ČLÁNEK 5
Výherci se stávají:

V rámci soutěže budou rozdány následující ceny:

Pět evropských účastníků, jejichž odhad bude nejblíže rozhodující otázce č. 2 během týdne jejich účasti (přičemž týden trvá od pondělí 00:01 hod. do neděle 23:59 hod.) vyhraje některé z následujících zařízení Panasonic (v pořadí od nejlepšího až po pátý nejlepší odhad): 

V případě remízy vyhraje účastník, který zadal odpověď jako první.

Během soutěže se může každý účastník účastnit pouze jednou, a to prostřednictvím jedné platné e-mailové adresy. Účastníci mohou vyhrát maximálně jednu cenu. Bude-li odpověď účastníka na rozhodující otázku č. 2 v týdnu účasti nejpřesnější, vyhrává cenu útěchy. Všichni účastníci, kromě 5 výherců z jednotlivých týdnů, budou zařazeni do skupiny výherců, kteří se mohou na konci soutěže stát hlavním výhercem. 

Vezměte prosím na vědomí: 

Cirque du Soleil je registrovaná ochranná známka ve vlastnictví společnosti Cirque du Soleil a její použití podléhá licenci. Vstupenky nelze přeprodávat. Vstupenky jsou předmětem samostatných všeobecných podmínek: Každý účastník této soutěže a jeho host se tímto bez možnosti odvolání vzdává všech nároků a zprošťuje společnost Cirque du Soleil Holdings L.P., její dceřiné společnosti, přidružené subjekty, akcionáře a její představitele, ředitele, zprostředkovatele, zástupce a zaměstnance (společně označované jako „Subjekty společnosti Cirque“) veškeré odpovědnosti či náhrad škod jakéhokoliv druhu (včetně úrazu) způsobené nebo vzniklé v důsledku účasti v soutěži. Každý účastník a každý host výherce souhlasí s tím, že subjekty Cirque neponesou odpovědnost za případné nároky vzniklé v souvislosti s účastí v této soutěži nebo udělenými cenami.  Subjekty Cirque tuto soutěž nepodporují ani žádným způsobem nesponzorují.

ČLÁNEK 6
Společnost Panasonic Energy Europe NV bude pět výherců z jednotlivých týdnů kontaktovat e-mailem, a to vždy v úterý týdne následujícího po týdnu jejich účasti, přičemž budou vyzváni, aby do pátku týdne následujícího po týdnu jejich účasti potvrdili svoji adresu. Pěti výherci je pět osob, jejichž odhad bude nejblíže rozhodující otázce č. 2, přičemž pořadí cen od 1 (= nejlepší odhad) do 5 (= pátý nejlepší odhad) bude následující: kompaktní fotoaparát, pomalý odšťavňovač, sluchátka, zastřihovač vousů/vlasů, elektrický zubní kartáček.

Společnost Panasonic Energy Europe NV bude kontaktovat výherce hlavní ceny e-mailem do pátku 31. ledna 2020 a vyzve ho/ji, aby do pátku dne 14. února 2020 potvrdil(a) svoji e-mailovou adresu a telefonní číslo. 

Nebudou-li tyto údaje poskytnuty, bude to mít za následek odebrání výhry. Společnost Panasonic Energy Europe NV si vyhrazuje právo zkontrolovat totožnost a požadovaný minimální věk, aby mohla výhru vydat. Pokud výherci ve stanovené lhůtě nepotvrdí, že cenu přijímají, pak bude společnost Panasonic Energy Europe NV oprávněna vybrat jiného výherce a tomu příslušnou cenu udělit.

ČLÁNEK 7
Výhry nelze dělit a musí být přijaty „jak stojí a leží“. Výhry mohou být uděleny pouze výhercům a nejsou převoditelné na jiné osoby. Výherci nemají právo požadovat vyplacení hodnoty výhry v hotovosti a výhru nelze vyměnit za jinou. Výherci obdrží výhry poštou poté, co potvrdí adresu trvalého bydliště.

ČLÁNEK 8
Společnost Panasonic Energy Europe NV nebude povinna v případě ztráty či krádeže poskytnout náhradu, úhradu ani hotovostní kompenzaci. Hotovostní výplata není za žádných okolností možná. Společnost Panasonic Energy Europe NV může nabízené ceny nahradit jinými v obdobné nebo vyšší hodnotě, pokud by to bylo z důvodu dostupnosti cen nutné. Společnost Panasonic Energy Europe NV si vyhrazuje právo takto postupovat.

ČLÁNEK 9
Společnost Panasonic Energy Europe NV ve vztahu k výhrám neposkytuje ani nenabízí žádné záruky a neponese odpovědnost za:

Jakýkoli účastník, který se bude snažit bránit řádnému průběhu soutěže, bude z účasti vyřazen.

ČLÁNEK 10
Veškeré náklady vynaložené v souvislosti s účastí v soutěži budou hrazeny výhradně účastníkem. Účastníci soutěže nemohou za žádných okolností vyžadovat od organizátora soutěže proplacení takových nákladů.

ČLÁNEK 11
Společnost Panasonic Energy Europe NV si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže bez předchozího upozornění, nebo soutěž zkrátit či zrušit, pokud by to bylo nutné v důsledku nepředvídatelných okolností nebo okolností mimo její kontrolu. Taková událost za žádných okolností neopravňuje vznik jakéhokoli nároku vůči společnosti Panasonic Energy Europe NV.

ČLÁNEK 12
Účastí na této soutěži udělujete naprostý souhlas s těmito pravidly a v plném rozsahu je přijímáte. V případě jakýchkoli praktických potíží disponuje společnost Panasonic Energy Europe NV rozhodné slovem ohledně použití nebo výkladu těchto pravidel. Jakékoli stížnosti týkající se této soutěži musí být vyhotoveny písemně do sedmi pracovních dnů a zaslány na ústředí společnosti Panasonic Energy Europe NV (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgie). Stížnost nebude za žádných okolností projednávána osobně nebo po telefonu. Na stížnosti, které nebudou zaslány v uvedené lhůtě, nebude brán zřetel.

ČLÁNEK 13
Účastí v soutěži souhlasíte s tím, že všechny vámi poskytnuté osobní údaje budou pro účely realizace soutěže a v souladu s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů uchovány a využívány společností Panasonic Energy Europe NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgie, a níže uvedenou třetí stranou (dodavatelem):

ARK BBN, Gelaagstraat 53a, 9150 Rupelmonde, Belgie  

ČLÁNEK 14
Tato pravidla se řídí belgickým právem. V případě jakýchkoli sporů vzniklých v souvislosti s touto soutěží budou mít výhradní pravomoc rozhodovat soudy Belgie.

ČLÁNEK 15
Veškeré dotazy týkající se soutěže budou zodpovězeny výhradně písemně.

ČLÁNEK 16
Výherci souhlasí, že se budou účastnit jakékoli formy propagace nebo reklamy ve spojení s udělením jejich výhry.

ČLÁNEK 17
Údaje, které nebudou vzhledem k tématu soutěže považovány za relevantní nebo budou považovány za nevhodné, nebudou považovány v rámci soutěže za způsobilé. Konečné rozhodnutí, zda lze podání v rámci účasti v soutěži použít, náleží do pravomoci společnosti Panasonic Energy Europe NV. Účastníci, kteří učiní taková podání, nebudou o vyřazení ze soutěže informováni.

TOTEM™, Cirque du Soleil a logo Sun jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Cirque du Soleil a jejich použití podléhá licenci.
Fotografie: OSA Images, Matt Beard, © 2010-2012-2013-2014 Cirque du Soleil