Euroopas on etenduse TOTEM™ piletid saadaval veebilehel cirquedusoleil.com/TOTEM
Panasonic Evolta

Reeglid

1. ARTIKKEL
Ettevõte Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia korraldab ostukohustuseta tasuta võistluse vahemikus 25.04.2019 kell 10.00 kuni teisipäev 31.12.2019 (CET). Võistlusel saab osaleda eraldi veebilehel (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com).

2. ARTIKKEL
Võistlusel võivad osaleda täiskasvanud isikud vanuses alates kaheksateistkümnendast eluaastast (või nooremad täiskasvanu loal), kes elavad Euroopas, v.a Euroopas elavad ettevõtte Panasonic Energy Europe NV töötajad ja võistlust koordineeriva keskuse personal, sh nende pereliikmed (kuni esimene põlvkond (kaasa arvatud)). Ettevõttel Panasonic Energy Europe NV on (põhjendamiskohustuseta) õigus keelata tema korraldatava võistluse toimumise ajal ükskõik millisel isikul võistlusel osalemine, kui see isik rikub (või tekib kahtlus, et see isik võib rikkuda) mõnda võistlusel osalemise tingimust, kuritarvitab võistlust või petab seoses võistlusel osalemisega. Organiseeritud või grupiviisiline osalemine võistluses loetakse pettuseks ning sellega kaasneb automaatselt kõrvaldamine. Käesolevaga teavitatakse teid ka sellest, et Panasonic Energy Europe NV kasutab teatud meetmeid pettuste vastu, sealhulgas, kuid mitte ainult sellise käitumise tuvastamine, mille käigus kasutatakse ohtralt ühtainsat IP-aadressi.

3. ARTIKKEL
Osalemiseks peavad osalejad järgima veebilehel (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com) toodud juhiseid ja registreeruma kehtiva e-posti aadressiga. Võistlusel osalemiseks ei ole ühtki muud viisi peale siinsetes reeglites kirjeldatu. Osaliselt või loetamatult täidetud registreerimisvorm loetakse kehtetuks.

4. ARTIKKEL
Võistlusel osalemiseks täitke alljärgnevad vormid kehtivate andmetega ja edastage need läbi veebilehe (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com):

5. ARTIKKEL
Võitjad on:

Võistluse raames antakse välja järgmised auhinnad:

viis Euroopa osalejat, kes vastavad kõige täpsemalt teisele lisaküsimusele, mis esitatakse nende osalemise nädalal (alates esmaspäevast 00.01 kuni pühapäevani 23.59), võidavad ühe järgnevatest Panasonicu seadmetest (järjestus vastavalt kõige täpsemast vastusest kuni viiendani): 

Ühesuguse vastuse korral võidab osaleja, kes vastas esimesena.

Võistluses saab osaleda üks inimene ainult üks kord ühe kehtiva e-posti aadressiga. Osaleja võib võita maksimaalselt ühe auhinna. Kui osaleja vastab kõige täpsemalt teisele lisaküsimusele oma osalemise nädalal, võidab ta lohutusauhinna. Kõik osalejad, v.a viis võitjat igal nädalal, osalevad loosimises, kus võistluse lõpus selgitatakse välja õnnelik võitja. 

Pange tähele: 

Cirque du Soleil on Cirque du Soleilile kuuluv kaubamärk ja seda kasutatakse litsentsi alusel. Pileteid ei ole lubatud edasi müüa. Piletitele kehtivad eraldi tingimused. Kõik võistlusel osalejad ja võitja külalised loobuvad lõplikult mistahes nõuetest võistlusel osalemisest tuleneva vastutuse või kahju (sh kehavigastuse) eest Cirque du Soleil Holdings L.P., kõigi viimase tütar-ja sidusettevõtete ja aktsionäride ning nende teenistujate, direktorite, esindajate ja töötajate (ühiselt Cirque’i üksused) vastu. Kõik võistlusel osalejad ja võitja külalised nõustuvad, et Cirque’i üksused ei vastuta ühegi nõude eest, mis on põhjustatud osalemisest võistlusel või auhinna / auhindade väljaandmisest.  Cirque’i üksused ei ole seda võistlust mingil moel pakkunud ega sponsoreerinud.

6. ARTIKKEL
Panasonic Energy Europe NV võtab ühendust viie iganädalase võitjaga e-posti teel osalemise nädalale järgneval teisipäeval, paludes kinnitada oma aadress iga kord enne reedet osalemise nädalale järgneval nädalal. Viis võitjat on viis isikut, kes vastasid kõige täpsemalt teisele lisaküsimusele, kusjuures auhindade järjestus alates esimesest (= kõige täpsem vastus) kuni viiendani (= viies täpseim vastus) on järgmine: kompaktkaamera, aeglane mahlapress, kõrvaklapid, habeme-/juuksepiiraja, elektriline hambahari.

Panasonic Energy Europe NV võtab ühendust peavõitjaga e-posti teel enne reedet 31.01.2020, paludes tal kinnitada oma aadress ja telefoni number enne reedet 14.02.2020. 

Kui võitja ei edasta nõutud andmeid, siis talle auhinda ei anta. Panasonic Energy Europe NV jätab endale õiguse kontrollida enne auhinna väljaandmist võitja isikut ja tema vanuse vastavust vanusepiirangule. Kui võitjad ei kinnita ettenähtud aja jooksul oma nõusolekut auhind vastu võtta, on ettevõttel Panasonic Energy Europe NV õigus valida teine võitja ja anda auhind sellele isikule.

7. ARTIKKEL
Auhindu ei saa jagada ja need tuleb vastu võtta nii, nagu need on. Auhindu saab anda ainult võitjatele ning auhinna saamise õigust ei saa võõrandada. Võitjal ei ole õigust nõuda auhinna väljamaksmist rahas ega vahetamist mõne teise auhinna vastu. Auhind saadetakse võitjale posti teel pärast oma elukoha aadressi kinnitamist.

8. ARTIKKEL Kaotamise või varguse korral ei
ole Panasonic Energy Europe NV kohustatud kompenseerima, hüvitama või rahaks vahetama. Rahaline väljamakse on täielikult välistatud. Panasonic Energy Europe NV võib asendada pakutud auhindu sama või suurema väärtusega auhindadega, kui algse auhinna väljaandmine osutub võimatuks. Panasonic Energy Europe NV jätab endale õiguse seda teha.

9. ARTIKKEL
Panasonic Energy Europe NV ei anna ega paku garantiisid auhindadele ega vastuta järgmise eest:

Lisaks kõrvaldatakse võistlusest iga osaleja, kes üritab võistluse ettenähtud korras toimumist häirida.

10. ARTIKKEL
Kõik võistlusel osalemisega seotud kulud kannab täielikult osaleja. Osalejal ei ole õigust nõuda osalemiskulude hüvitamist korraldajalt.

11. ARTIKKEL
Panasonic Energy Europe NV jätab endale õiguse võistlusreegleid eelnevalt ette teatamata muuta või võistlust lühendada või see tühistada, kui see on vajalik ettenägematute asjaolude või asjaolude tõttu, mis ei ole nende kontrolli all. Selline muudatus ei anna kellelegi õigust ettevõttele Panasonic Energy Europe NV nõudeid esitada.

12. ARTIKKEL
Võistluses osaledes nõustute kõiki reegleid täielikult täitma. Kui reeglite kohaldamisel või tõlgendamisel ilmnevad praktilised raskused, teeb lõpliku otsuse Panasonic Energy Europe NV. Võistlusega seotud kaebused tuleb saata seitsme tööpäeva jooksul kirjalikult ettevõtte Panasonic Energy Europe NV peakontorisse (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia). Kaebusi ei arutata mingil juhul vahetus vestluses ega telefoni teel. Pärast tähtaega esitatud kaebusi ei menetleta.

13. ARTIKKEL
Võistlusest osa võtmisega nõustute, et Panasonic Energy Europe NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia ja järgmine kolmas pool, kui tema tarnija, võib säilitada ja kasutada teie poolt edastatud isikuandmeid võistluse haldamiseks vastavalt asjakohasele privaatsuspoliitikale:

ARK BBN, Gelaagstraat 53a, 9150 Rupelmonde, Belgia  

14. ARTIKKEL
Neid reegleid reguleerib Belgia õigus. Kõik võistlusega seoses tekkida võivad vaidlused lahendatakse Belgia kohtute ainupädevuses.

15. ARTIKKEL
Kõikidele küsimustele selle võistluse kohta vastatakse ainult kirjalikult.

16. ARTIKKEL
Võitjad nõustuvad osalema mis tahes reklaamis või kampaanias, mis on seotud nende auhindade jagamisega.

17. ARTIKKEL
Üksikasju, mida peetakse võistluse teema suhtes ebaoluliseks või sobimatuks, ei loeta võistluse suhtes kohalduvaks. Ettevõttel Panasonic Energy Europe NV on lõplik pädevus määrata, kas edastatud vastus sobib võistlusel osalemiseks. Osalejaid ei teavitada nende kõrvaldamisest võistlusest.

TOTEM™, Cirque du Soleil ja Sun Logo on Cirque du Soleili kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.
Foto: OSA pildid, Matt Beard, © 2010-2012-2013-2014 Cirque du Soleil