Haal je TOTEM™ tickets voor Europa op cirquedusoleil.com/TOTEM
Panasonic Evolta

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1
Van donderdag 25/04/2019 om 10.00 u. tot dinsdag 31/12/2019 om 00.00 u. (CET) zal Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, België, een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting organiseren. Deelnemen aan deze wedstrijd kan via een afzonderlijke website (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com).

ARTIKEL 2
De wedstrijd is toegankelijk voor volwassenen van minstens achttien jaar oud (of jonger met toestemming van een ouder) die in Europa wonen, met uitzondering van Europese werknemers van Panasonic Energy Europe NV en medewerkers van het centrum dat de wedstrijd coördineert, net als hun naaste familie (tot en met de eerste graad). Panasonic Energy Europe NV kan een persoon op elk moment (en zonder verplichting om de beslissing te motiveren) uitsluiten van deelname gedurende een specifieke periode tijdens de wedstrijd die Panasonic Energy Europe NV organiseert op grond van een inbreuk (of vermoeden van inbreuk) op een van de deelnamevoorwaarden of in het geval van misbruik, fraude of een valse deelname aan de wedstrijd. Een georganiseerde en/of groepsdeelname aan de wedstrijd wordt beschouwd als fraude en zal automatisch tot uitsluiting leiden. U wordt hierbij in kennis gesteld dat Panasonic Energy Europe NV bepaalde maatregelen heeft genomen tegen frauduleus gedrag, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opmerken van praktijken zoals overdadig gebruik van één enkel IP-adres.

ARTIKEL 3
Om deel te nemen, moet de deelnemer de procedure volgen zoals vermeld op de website (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com)en zich inschrijven met een correct e-mailadres. Er is geen andere manier om deel te nemen aan deze wedstrijd dan die vermeld in deze regels.Elke onvolledige of onleesbare inschrijving zal als ongeldig worden beschouwd.

ARTIKEL 4
Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd, moeten onderstaande vragen volledig en geldig worden ingevuld en verzonden via de website (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com):

ARTIKEL 5
De winnaars zijn:

Binnen het kader van deze wedstrijd zullen de volgende prijzen worden uitgereikt aan de winnaars:

De vijf Europese deelnemers die het dichtste gokken bij het juiste antwoord op schiftingsvraag 2 in de week van hun deelname (telkens van maandag 00.01 u. tot zondag 11.59 u.) winnen een van de volgende Panasonic-apparaten (gerangschikt van de beste naar de vijfde beste gok):

Bij een gelijke stand wint de deelnemer die zijn of haar antwoord het eerst instuurde.

Iedereen kan slechts 1 keer deelnemen met 1 geldig e-mailadres aan de wedstrijd. Deelnemers kunnen maximum één prijs winnen. Als ze een van de vijf beste gokken deden op schiftingsvraag 2 in de week van hun deelname, winnen ze een weekprijs (troostprijs). Alle deelnemers, behalve de 5 wekelijkse winnaars, maken kans om de gelukkige winnaar te worden van de hoofdprijs op het einde van de wedstrijd.

Houdt u er rekening mee dat:

Cirque du Soleil een trademark is (waarvan Cirque du Soleil eigenaar is) dat wordt gebruikt onder licentie. Tickets zijn onderworpen aan aparte voorwaarden en bepalingen. Elke deelnemer van deze wedstrijd en de gast van elke winnaar verwerpt hierbij onherroepelijk alle claims en vrijwaart Cirque du SoleilHoldings L.P., al haar dochterondernemingen, filialen, aandeelhouders, en elk van hun respectievelijke officieren, directeuren, agenten, vertegenwoordigers en werknemers (collectief, de “Cirque Entities”) van elke en alle aansprakelijkheid of schade van elke soort (inclusief persoonlijke schade) die voortvloeit uit zijn/haar deelname aan de wedstrijd. Elke deelnemer en gast van elke winnaar gaat ermee akkoord dat Cirque Entities geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid draagt voor eender welke claim die verband houdt met de deelname aan deze wedstrijd of de uitgereikte prijzen. De Cirque Entities hebben deze wedstrijd op geen enkele manier aangeboden of gesponsord.

ARTIKEL 6
Panasonic Energy Europe NV zal de vijf weekwinnaars contacteren per e-mail, telkens op de dinsdag die volgt op de week van hun deelname, en vragen hun adresgegevens en telefoonnummer door te geven, telkens voor de vrijdag die volgt op de week van hun deelname. De vijf winnaars zijn de vijf mensen die het dichtst bij het juiste antwoord gokten op schiftingsvraag 2, waarbij dit de volgorde van de prijzen is van 1 (= beste gok) tot 5 (= 5ebeste gok): compactcamera, slow juicer, hoofdtelefoon, baard/haar trimmer, elektrische tandenborstel.

Panasonic Energy Europe NV zal de winnaar van de hoofdprijs contacteren per e-mail voor vrijdag 31 januari 2020, en vragen zijn/haar adresgegevens en telefoonnummer door te geven voor vrijdag 14 februari 2020.

Indien deze gegevens niet worden verschaft, zal de toegekende prijs niet worden toegekend. Panasonic Energy Europe NV behoudt zich het recht voor om de identiteit en de vereiste minimumleeftijd te controleren om de prijs te kunnen toekennen. Vanaf de datum van kennisgeving heeft de winnaar twee weken de tijd om expliciet de prijs te aanvaarden. Als hij of zij dat niet doet, mag Panasonic Energy Europe NV een andere winnaar aanduiden en de prijs opnieuw toekennen.

ARTIKEL 7
Een prijs is ondeelbaar en moet worden aanvaard zoals hij is toegekend. De prijs kan alleen aan de winnaars worden uitgereikt en kan niet aan iemand anders worden overgedragen. De winnaar kan geen aanspraak maken op de tegenwaarde in geld van de prijzen in kwestie, noch kan hij of zij deze prijzen omruilen voor andere. De winnaars zullen hun prijs ontvangen per post, na bevestiging van hun officieel adres.

ARTIKEL 8
In het geval van verlies of diefstal is Panasonic Energy Europe NV geen terugbetaling, omruiling tegen geldwaarde en/of compensatie verschuldigd. Er zal absoluut nooit sprake zijn van een terugbetaling in geld. Panasonic Energy Europe NV moet mogelijk de aangeboden prijzen afhankelijk van de beschikbaarheid vervangen door prijzen van dezelfde of een hogere waarde. Panasonic Energy Europe NV behoudt zich dan ook het recht voor om dat te doen.

ARTIKEL 9
Panasonic Energy Europe NV geeft of verleent geen garantie voor een prijs en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor:

Bovendien zal iedere deelnemer die het goede verloop van de wedstrijd probeert te verstoren, van deelname worden uitgesloten.

ARTIKEL 10
Alle kosten die voortvloeien uit deelname aan de wedstrijd zijn volledig ten laste van de deelnemer. De deelnemers kunnen in geen enkel geval de kosten voor deelname verhalen op de organisator.

ARTIKEL 11
Panasonic Energy Europe NV behoudt zich het recht voor om de wedstrijdregels zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in te korten of te annuleren indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn controle dat vereisen. Dergelijke gevallen kunnen geen aanleiding geven tot eender welke vordering tegen Panasonic Energy Europe NV.

ARTIKEL 12
Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige en totale aanvaarding van deze regels in hun geheel. Panasonic Energy Europe NV zal beslissen over alle praktische moeilijkheden wat de toepassing of interpretatie van de regels betreft. Elke klacht met betrekking tot deze wedstrijd moet binnen zeven werkdagen schriftelijk worden overgemaakt aan het hoofdkantoor van Panasonic Energy Europe NV (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, België). In geen enkel geval worden klachten mondeling of telefonisch behandeld. Klachten die niet schriftelijk zijn overgemaakt of die zijn overgemaakt na de aangegeven termijn, worden niet in overweging genomen.

ARTIKEL 13
Door deel te nemen aan de wedstrijd, gaat u ermee akkoord dat alle persoonlijke informatie die u verschafte kan worden bewaard en gebruikt door Panasonic Energy Europe NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, België en de volgende derde partij die de administratie regelt van de wedstrijd, in overeenstemming met de relevante privacyregels:

ARK BBN, Gelaagstraat 53a, 9150 Rupelmonde, Belgium  

ARTIKEL 14
Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving. Alleen de rechtbanken van België zijn bevoegd in het geval van geschillen die voortvloeien uit deze wedstrijd.

ARTIKEL 15
Vragen over deze wedstrijd zullen niet mondeling worden beantwoord.

ARTIKEL 16
De winnaars gaan ermee akkoord om deel te nemen aan eender welke vorm van reclame of promotie die is gelinkt aan de toekenning van hun prijs.

ARTIKEL 17
Gegevens die niet passen in het wedstrijdthema of die als ongepast worden beschouwd, komen niet in aanmerking voor de wedstrijd. Panasonic Energy Europe NV heeft het laatste woord om te bepalen of een inzending al dan niet in aanmerking komt voor de wedstrijd. De deelnemer wordt niet op de hoogte gebracht als hij/zij voor de wedstrijd wordt uitgesloten.

TOTEM™, Cirque du Soleil en Sun Logo zijn handelsmerken die eigendom zijn van Cirque du Soleil en die gebruikt worden onder licentie.
Photo: OSA images, Matt Beard, © 2010-2012-2013-2014 Cirque du Soleil