მონაწილეები

Александра

Оскина

რუსეთი

Ирина

Сергеевна

რუსეთი

Юлия

Павлова

რუსეთი

Анастасия

Андреевна

რუსეთი

Antonella

Sanna

იტალია

Gaetana

Mattaliano

იტალია

Мария

Ивонцына

რუსეთი

Susanna

Bianchi

იტალია

Romina

Zanotti

იტალია

Северин

Вервальд

რუსეთი

Max

Sergeyev

უკრაინა

Simona

Fracchia

იტალია

Davide

Cantore

-

Paolo

Bianco

იტალია

Елена

Гончарова

რუსეთი

Claudia

Halas

-

Mark

H. Mark

საფრანგეთი

Nico

Georgeta

-

Geanina

Popescu

-

Vittore

Folini

იტალია