Uzyskaj bilety na europejski pokaz widowiska TOTEM™ na stronie: cirquedusoleil.com/TOTEM
Panasonic Evolta

Regulamin

ARTYKUŁ 1
Firma Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia, organizuje bezpłatny konkurs bez obowiązku zakupu. Konkurs trwa od godziny 10.00 w czwartek 25.04.2019 r. do wtorku, 31.12.2019 r. (czas środkowoeuropejski). W konkursie można wziąć udział, korzystając z odrębnej strony internetowej (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com).

ARTYKUŁ 2
Konkurs jest przeznaczony dla osób dorosłych, w wieku co najmniej 18 lat (w przypadku młodszych osób wymagana jest zgoda rodziców), zamieszkałych w Europie, z wyłączeniem osób pracujących dla firmy Panasonic Energy Europe NV oraz pracowników centrum koordynującego konkurs wraz z ich najbliższymi rodzinami (do pierwszego pokolenia). Firma Panasonic Energy Europe NV w trakcie organizowanego przez siebie konkursu może wyłączyć daną osobę z uczestnictwa w dowolnej chwili (bez obowiązku podawania przyczyn) na określony czas w związku z naruszeniem – lub podejrzeniem naruszenia – któregokolwiek z warunków uczestnictwa oraz w przypadku nadużycia, naruszenia lub oszustwa w konkursie. Uczestnictwo w konkursie w sposób zorganizowany i/lub jako grupa stanowi oszustwo i automatycznie prowadzi do wyłączenia. Uczestników niniejszym informuje się, że firma Panasonic Energy Europe NV wdrożyła określone środki mające zapobiec oszustwu, włączając w to, ale nie tylko, praktyki identyfikacji, takie jak wielokrotne korzystanie z jednego pojedynczego adresu IP.

ARTYKUŁ 3
Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą postępować zgodnie z procedurą opisaną na stronie internetowej (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com) oraz zarejestrować się, korzystając z prawidłowego adresu e-mail. W konkursie można uczestniczyć wyłącznie według zasad niniejszego regulaminu. Wszelkie niekompletne lub nieczytelne rejestracje będą uznawane za nieważne.

ARTYKUŁ 4
Aby wziąć udział w konkursie, należy wyczerpująco odpowiedzieć na poniższe pytania, podać aktualne i pełne dane, a następnie przesłać je przez stronę internetową (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com):

ARTYKUŁ 5
Zwycięzcy to:

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

Pięciu uczestników z Europy, którzy będą najbliżej odgadnięcia odpowiedzi na pytanie rozstrzygające nr 2 w tygodniu swojego uczestnictwa w konkursie (taki tydzień trwa od poniedziałku, godz. 00:01, do niedzieli, godz. 23:59), wygra jedno z wymienionych urządzeń Panasonic (uszeregowanych według kolejności od najtrafniejszej do najmniej trafnej odpowiedzi):  

W przypadku remisu wygrywa uczestnik, który przesłał swoją odpowiedź jako pierwszy.

W konkursie można wziąć udział tylko raz, podając 1 ważny adres e-mailowy. Uczestnicy mogą wygrać maksymalnie jedną nagrodę. Jeśli będą najbliżej odgadnięcia odpowiedzi na pytanie rozstrzygające nr 2 w tygodniu swojego uczestnictwa w konkursie, wygrywają nagrodę pocieszenia. Wszyscy uczestnicy, z wyjątkiem 5 cotygodniowych zwycięzców, będą mieć szansę na wygranie nagrody głównej na zakończenie konkursu. 

Przypominamy, że: 

Cirque du Soleil to znak towarowy należący do Cirque du Soleil i używany na licencji. Bilety nie mogą zostać odsprzedane. Bilety podlegają oddzielnym warunkom. Każdy uczestnik Konkursu oraz gość każdego zwycięzcy niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń wobec spółki Cirque du Soleil Holdings L.P. i wszystkich jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych, akcjonariuszy oraz każdego z odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, agentów, przedstawicieli i pracowników (łącznie określanych jako „podmioty Cirque”) i zwalnia je z jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę lub stratę (w tym szkodę niemajątkową) wynikającą z udziału uczestnika w Konkursie. Każdy uczestnik i gość każdego zwycięzcy zgadza się, że podmioty Cirque nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenie związane z udziałem w niniejszym Konkursie lub przyznaną nagrodą / przyznanymi nagrodami.  Podmioty Cirque w żaden sposób nie oferowały ani nie sponsorowały niniejszego Konkursu.

ARTYKUŁ 6
Panasonic Energy Europe NV skontaktuje się z pięcioma cotygodniowymi zwycięzcami przez pocztę elektroniczną, każdorazowo we wtorek następujący po tygodniu, w którym wzięli udział w konkursie, i poprosi ich o potwierdzenie swojego adresu każdorazowo przed piątkiem następującym po tygodniu, w którym wzięli udział w konkursie. Pięciu zwycięzców to pięć osób, które były najbliżej odgadnięcia odpowiedzi na pytanie rozstrzygające nr 2, a kolejność nagród od 1 (= najtrafniejsza odpowiedź) do 5 (= najmniej trafna odpowiedź) jest następująca: kompaktowy aparat fotograficzny, wolnoobrotowa wyciskarka do soków, słuchawki, trymer do włosów i brody, elektryczna szczoteczka do zębów.

Firma Panasonic Energy Europe NV skontaktuje się ze zwycięzcą nagrody głównej przez e-mail do piątku 31 stycznia 2020 i poprosi go o potwierdzenie swojego adresu i numeru telefonu przed piątkiem 14 lutego 2020. 

Niepodanie tych informacji spowoduje cofnięcie nagrody. Firma Panasonic Energy Europe NV zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości oraz minimalnego wymaganego wieku w celu wydania nagrody. Jeśli zwycięzcy nie potwierdzą przyjęcia nagrody w określonym terminie, firma Panasonic Energy Europe NV może wybrać innego zwycięzcę i przyznać nagrodę tej osobie.

ARTYKUŁ 7
Nagrody muszą być przyjęte w ich określonej formie i nie można ich dzielić. Przysługują one jedynie zwycięzcom i nie można ich przekazać innym osobom. Zwycięzcy nie mogą żądać ekwiwalentu pieniężnego za nagrody ani wymienić nagród na inne. Zwycięzcy otrzymają nagrody pocztą po potwierdzeniu swojego oficjalnego adresu.

ARTYKUŁ 8
Firma Panasonic Energy Europe NV nie ma obowiązku rekompensaty, pokrycia lub wypłaty gotówkowej w przypadku jakichkolwiek strat lub kradzieży. Jakiekolwiek rozliczenie gotówkowe nie jest możliwe. Firma Panasonic Energy Europe NV może wymienić oferowane nagrody na inne o podobnej lub wyższej wartości z powodów związanych z dostępnością. Firma Panasonic Energy Europe NV zastrzega sobie do tego prawo.

ARTYKUŁ 9
Firma Panasonic Energy Europe NV nie udziela ani nie oferuje żadnych gwarancji dotyczących nagród oraz nie jest odpowiedzialna i nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

Ponadto każdy uczestnik, który spróbuje zakłócić prawidłowy przebieg konkursu, zostanie z niego wykluczony.

ARTYKUŁ 10
Wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem w konkursie pokrywa w całości użytkownik. Uczestnik nie może w żadnych okolicznościach żądać od organizatora zwrotu kosztów uczestnictwa.

ARTYKUŁ 11
Firma Panasonic Energy Europe NV zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu bez uprzedzenia, a także do skrócenia lub anulowania konkursu, jeśli to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności pozostające poza jej kontrolą. Takie przypadki nie mogą stanowić podstawy do roszczeń względem firmy Panasonic Energy Europe NV.

ARTYKUŁ 12
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości. W razie jakichkolwiek trudności praktycznych firma Panasonic Energy Europe NV podejmie ostateczną decyzję na podstawie zastosowania lub interpretacji regulaminu. Wszelkie reklamacje związane z konkursem należy składać na piśmie w ciągu siedmiu dni roboczych, wysyłając je na adres centrali firmy Panasonic Energy Europe NV (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia). Reklamacje w żadnym wypadku nie będą omawiane osobiście ani telefonicznie. Reklamacje złożone po przewidzianym terminie nie będą rozpatrywane.

ARTYKUŁ 13
Przystępując do uczestnictwa w konkursie, zgadzasz się, aby podane przez Ciebie dane osobowe były przechowywane i wykorzystywane przez firmę Panasonic Energy Europe NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia oraz przez jej dostawcę, czyli wymienioną poniżej stronę trzecią, w celu zarządzania konkursem zgodnie z odpowiednią polityką prywatności:

ARK BBN, Gelaagstraat 53a, 9150 Rupelmonde, Belgia  

ARTYKUŁ 14
Niniejszy regulamin podlega prawu belgijskiemu. Wszelkie spory powstałe w związku z tym konkursem podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów belgijskich.

ARTYKUŁ 15
Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące tego konkursu będą udzielane wyłącznie na piśmie.

ARTYKUŁ 16
Zwycięzcy wyrażają zgodę na udział we wszelkich formach reklamy lub promocji w związku z przyznaniem nagród.

ARTYKUŁ 17
Dane uznawane za niestosowne lub nieistotne w kontekście tematyki konkursu nie będą brane pod uwagę w konkursie. Firma Panasonic Energy Europe NV ma decydujący głos w sprawie możliwości wykorzystania zgłoszonych danych w konkursie. Uczestnicy nie będą informowani o usunięciu ich z konkursu.

TOTEM™, Cirque du Soleil i logo Cirque du Soleil to znaki towarowe należące do Cirque du Soleil i używane na licencji.
Zdjęcie: OSA Images, Matt Beard, © 2010-2012-2013-2014 Cirque du Soleil