Získajte lístky na TOTEM™ pre Európu na cirquedusoleil.com/TOTEM
Panasonic Evolta

Pravidlá

ČLÁNOK 1
Bezplatnú súťaž bez povinnosti nákupu organizuje spoločnosť Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgicko od štvrtok 25. 4. 2019, 10:00 do utorka 31. 12. 2019 (SEČ). Do tejto súťaže sa môžete zapojiť na samostatnej webovej lokalite (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com).

ČLÁNOK 2
Súťaž je otvorená pre dospelých vo veku najmenej osemnásť rokov (alebo pre mladšie osoby s povolením rodičov), ktorí majú trvalý pobyt v Európe, s výnimkou európskych občanov pracujúcich pre spoločnosť Panasonic Energy Europe NV a personálu koordinačného strediska súťaže, ako aj ich blízkych príbuzných (do prvej generácie). Spoločnosť Panasonic Energy Europe NV má právo kedykoľvek vylúčiť osobu z účasti (a to bez povinnosti uviesť dôvody) na určitú dobu počas súťaže organizovanej spoločnosťou Panasonic Energy Europe NV na základe toho, že daná osoba porušila, alebo existuje podozrenie, že porušila niektorú z podmienok účasti, alebo sa dopustila zneužitia, narušenia alebo podvodnej účasti na súťaži. Účasť na súťaži organizovaným spôsobom a/alebo v rámci skupiny sa považuje za podvod a automaticky vedie k vylúčeniu. Týmto ste boli oboznámení s tým, že spoločnosť Panasonic Energy Europe NV implementovala určité opatrenia proti podvodnému konaniu vrátane zistenia metód ako nadmerné použitie jednej adresy IP.

ČLÁNOK 3
Účastníci sa pri zapojení do súťaže musia riadiť postupom uvedeným na webovej lokalite (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com) a zaregistrovať sa pomocou platnej e-mailovej adresy. Do súťaže je možné zapojiť sa len spôsobom, ktorý je uvedený v týchto pravidlách. Všetky neúplné alebo nečitateľné registrácie budú považované za neplatné.

ČLÁNOK 4
Ak sa chcete zapojiť do súťaže, musíte vyplniť platné údaje v nasledovných častiach a odoslať ich cez webovú lokalitu (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com):

ČLÁNOK 5
Výhercovia sú:

Ako súčasť súťaže budú udelené nasledujúce ceny:

Päť európskych účastníkov, ktorých odpoveď bude najbližšia k rozhodujúcej odpovedi 2 v týždni ich účasti (vždy of pondelka 0:01 do nedele 23:59), vyhrá jedno z týchto zariadení Panasonic (zoradených v poradí od najlepšieho po piaty najlepší tip): 

V prípade remízy vyhráva účastník, ktorý zadal svoju odpoveď skôr.

Súťaže sa osoby môžu zúčastniť len raz, s 1 platnou e-mailovou adresou. Účastníci môžu vyhrať maximálne jednu cenu. Ak ich tip bude v týždni ich účasti najbližšie k rozhodujúcej odpovedi 2, vyhrajú cenu útechy. Všetci účastníci okrem týždenných 5 výhercov budú v osudí a môžu sa stať šťastným výhercom na konci súťaže. 

Upozorňujeme na nasledovné: 

Cirque du Soleil je obchodná značka cirkusu Cirque du Soleil a použitá je na základe licencie. Lístky sa nesmú ďalej predávať. Na lístky sa vzťahujú samostatné podmienky. Každý účastník súťaže a hosť každého výhercu sa týmto neodvolateľne vzdáva všetkých nárokov voči spoločnosti Cirque du Soleil Holdings L.P., jej všetkým dcérskym spoločnostiam, pobočkám, vlastníkom akcií, všetkým príslušným funkcionárom, riaditeľom, zástupcom, predstaviteľom a zamestnancom (súhrnne „Subjekty Cirque“), a zbavuje ich všetkých záväzkov alebo zodpovednosti za akúkoľvek škodu (vrátane zranenia), ktorá vznikla v súvislosti s účasťou v súťaži. Každý účastník a hosť každého výhercu súhlasí s tým, že Subjekty Cirque nemajú žiadne záväzky a nenesú zodpovednosť v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi týkajúcimi sa účasti v súťaži alebo udelených cien.  Subjekty Cirque žiadnym spôsobom nepropagovali ani nesponzorovali túto súťaž.

ČLÁNOK 6
Panasonic Energy Europe NV bude kontaktovať piatich týždenných výhercov e-mailom, vždy v utorok nasledujúcom po týždni ich účasti, a požiada ich o potvrdenie ich adresy vždy najneskôr do piatku nasledujúceho po týždni ich účasti. Piatimi výhercami je päť osôb, ktorých tipy sú najbližšie k rozhodujúcej odpovedi 2, pričom poradie cien je od 1 (= najlepší tip) po 5 (= piaty najlepší tip) nasledovné: kompaktný fotoaparát, odšťavovač, slúchadlá, zastrihávač brady/vlasov, elektrická zubná kefka.

Spoločnosť Panasonic Energy Europe NV bude kontaktovať výhercu veľkej ceny e-mailom do piatku 31. januára 2020 a požiada ho, aby potvrdil svoju adresu a telefónne číslo do piatka 14. februára 2020. 

Ak neposkytnú tieto údaje, výhra ceny bude zrušená. Spoločnosť Panasonic Energy Europe NV si vyhradzuje právo overiť totožnosť a povolený minimálny vek, aby mohla vydať cenu. Ak výhercovia v stanovenom čase nepotvrdia, že cenu prijímajú, spoločnosť Panasonic Energy Europe NV má právo vybrať iného výhercu a udeliť cenu tejto osobe.

ČLÁNOK 7
Ceny nemožno rozdeliť a musia sa prijať v pôvodnom stave. Ceny môžu byť udelené len výhercom a nie sú prenosné na iné osoby. Výhercovia nemajú právo žiadať hotovostnú hodnotu daných cien ani nemôžu vymeniť tieto ceny za iné alternatívy. Výhercovia dostanú ceny poštou po tom, ako potvrdia svoju oficiálnu adresu.

ČLÁNOK 8
Spoločnosť Panasonic Energy Europe NV nie je povinná kompenzovať, spätne zaplatiť ani vymeniť za hotovosť akékoľvek straty alebo krádež. V žiadnom prípade sa nepripúšťa akékoľvek hotovostné vyrovnanie. Spoločnosť Panasonic Energy Europe NV môže nahradiť ponúkané ceny cenami podobnej alebo vyššej hodnoty, ak je to nutné z dôvodov dostupnosti. Spoločnosť Panasonic Energy Europe NV si vyhradzuje toto právo.

ČLÁNOK 9
Spoločnosť Panasonic Energy Europe NV neposkytuje žiadne záruky za ceny a nezodpovedá za:

Okrem toho bude z účasti vylúčený každý účastník, ktorý sa pokúsi prekaziť riadny postup súťaže.

ČLÁNOK 10
Všetky náklady, ktoré vznikli na základe účasti na súťaži, hradí výlučne účastník. Účastníci si za žiadnych okolnosti nemôžu nárokovať náklady na účasť od organizátora.

ČLÁNOK 11
Spoločnosť Panasonic Energy Europe NV si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže bez predchádzajúceho oznámenia alebo skrátiť či zrušiť súťaž, ak to bude nutné v dôsledku neočakávaných okolností alebo okolností mimo jej kontrolu. Takéto okolnosti v žiadnom prípade neopodstatňujú akékoľvek nároky voči spoločnosti Panasonic Energy Europe NV.

ČLÁNOK 12
Účasťou na tejto súťaži vyjadrujete svoj plný súhlas s úplným znením týchto pravidiel. V prípade akýchkoľvek praktických ťažkostí spoločnosť Panasonic Energy Europe NV prijme konečné rozhodnutie o uplatnení alebo výklade pravidiel. Akékoľvek sťažnosti súvisiace s touto súťažou musia byť predložené písomne do siedmich pracovných dní a zaslané hlavnému sídlu spoločnosti Panasonic Energy Europe NV (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgium). Sťažnosti nie je za žiadnych okolností možné podať prostredníctvom osobného alebo telefonického rozhovoru. Sťažnosti, ktoré nie sú predložené vo vymedzenej lehote, sa nebudú posudzovať.

ČLÁNOK 13
Účasťou v súťaži vyjadrujete súhlas s uchovávaním a používaním vami poskytnutých osobných údajov spoločnosťou Panasonic Energy Europe NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgicko a nasledujúcimi tretími stranami ako jej dodávateľmi v rámci správy súťaže v súlade s príslušnými zásadami ochrany osobných údajov:

ARK BBN, Gelaagstraat 53a, 9150 Rupelmonde, Belgicko  

ČLÁNOK 14
Tieto pravidlá sa riadia belgickým právom. Belgické súdy majú výlučnú súdnu právomoc rozhodovať o akýchkoľvek sporoch, ktoré vyplynú z tejto súťaže.

ČLÁNOK 15
Na všetky otázky o tejto súťaži sa odpovedá len písomne.

ČLÁNOK 16
Výhercovia súhlasia, že sa zapoja do akejkoľvek formy reklamy alebo propagácie v súvislosti s udelením cien.

ČLÁNOK 17
Podrobnosti, ktoré sa považujú za nesúvisiace s témou súťaže alebo za nevhodné, sa nebudú sa považovať za právoplatnú súčasť súťaže. Spoločnosť Panasonic Energy Europe NV má konečnú právomoc určiť, či podanie môže byť použité v súťaži. Účastníci nebudú informovaní, ak budú vylúčení zo súťaže.

TOTEM™, Cirque du Soleil a logo Sun sú obchodné značky cirkusu Cirque du Soleil a sú použité na základe licencie.
Foto: OSA images, Matt Beard, © 2010-2012-2013-2014 Cirque du Soleil